Sprawozdanie za 2017

Bilans
Dodatkowe informacje i objasnienia
Rachunek zysków i strat
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie