Sprawozdanie za 2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016.

Dodatkowe informacje i objasnienia
Bilans
Rachunek zysków i strat
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego