Sprawozdanie za 2015

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015.

Dodatkowe informacje i objasnienia
Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
Rachunek zysków i strat