Spawozdanie za 2014

Bilans
Dodatkowe informacje i objasnienia
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
Rachunek zysków i strat